Trenerutdanning

NGTF jobber med revisjon av Trener 2 i Trenerløypa. I de forskjellige seksjonene nedenfor vil du finne utfyllende informasjon om NGTFs trenerutdanning. 

Norges Idrettsforbund vedtok i 2011 et felles rammeverk med fellesidrettslige retningslinjer og kompetansekrav for trenerutdanningen i alle særforbund i norsk idrett. Hovedmålet er en «trenerutdanning som skal sikre en kompetansebasert idrettsutvikling gjennom kvalifiserte trenere». I praksis betyr dette en moderne og bedre strukturert trenerutdannelse som gjenspeiler dagens trenervirke.

Trenerløypa gir alle trenere muligheten til å utvikle seg i et livslangt læringsperspektiv på det nivået og i det tempoet de selv ønsker. Trenerløypa er tilgjengelig og fleksibel, noe som gjør at enhver trener har personlig frihet til å forme sin egen trenerutvikling. Trenerutdanning er en investering i fremtiden – flere trenere med høyere kompetanse sikrer en idrett i stadig utvikling med vekst på alle nivåer, for topp og bredde, gammel og ung, nord og sør.

trenerløypa

Trenerløypa består av fire ulike nivåer med mulighet for både vertikale og horisontale utviklingsløp. På hvert av de fire nivåene er det grunnkurs. De fire grunnkursene (trener 1, trener 2, trener 3 og trener 4) bygger på hverandre og gir mulighet for vertikal utvikling innenfor Trenerløypa.

På hvert enkelt nivå vil det ligge et ubegrenset antall etterutdanningskurs (EtU). Etterutdanningskursene er kortere og mer spesifikke enn grunnkursene og tilbyr dybdekunnskap innen valgte temaer. Gjennom etterutdanningskursene så er hver enkelt trener sikret et mangfold av valgmuligheter til horisontal videreutvikling.

Trener 1 kurset er første steg i Trenerløypa. Kurset gir en god innføring for både ferske og erfarne trenere, og er åpent for alle. Fokuset er på trenerrollen og de viktigste grunnelementene i gymnastikk og turn, uavhengig av gren og aktivitet. Kurset er praktisk rettet og deltakerne vil tilegne seg verdifull kunnskap og kompetanse som kan tas med direkte inn i arbeidet som trener.

Trener 1 kurset er på 45 timer, hvorav 34 timer arrangeres over to kurshelger og 11 timer er fordelt på fem e-kurs. Det er gymnastikk- og turnkretsene som arrangerer Trener 1 kurset. Ta kontakt med din krets hvis du er interessert i å ta kurset eller din klubb ønsker å være arrangør.

En viktig del av Trenerløypa er praksiskravet. På Trener 1 må hver kursdeltaker loggføre, og få godkjent, 45 timer med praksis for å bli sertifisert som Trener 1.
Å planlegge og evaluere er også en viktig del av jobben som trener. Hver kursdeltaker skal derfor lage, gjennomføre og sende inn en øktplan sammen med praksisskjema i etterkant av kurset som en del av vurderingen på kurset.

Informasjon om praksiskrav Trener 1
Trener 1 Praksisskjema
Kursplan Trener 1
Trener 1 Øktplan i praksisperioden (.pdf)
Trener 1 Øktplan i praksisperioden (.doc)

Evaluering Trener 1 kurs

Trener 2 kurset er for tiden under utvikling.

Kurset er på totalt 75 timer, hvor av 32 timer inngår i et felles basiskurs og en 43 timer spesiell del.

Basisdelen av kurset inneholder følgende emner:

Emner Trener 2 Basis Leksjoner Antall timer
Organisasjon 3
Trenerrollen  «Den Coachende Treneren
– om å coache viderekommende», 3 t.
7
Treningsplanlegging 2
Treningslære/
aldersrelatert trening
e-kurs 3 timer 4
Anti-doping e-kurs 2 timer 3
Kosthold og ernæring e-kurs 3 timer 4
Teknikk og bevegelse Anatomi, fysikk og begrepsavklaring, Bevegelsesanalyse/teknikk,
Vekst og utvikling,
Styrke og bevegelighet,
Skadeforebygging
10
Totalt antall timer 32

 

Alle kursdeltakere på Trener 2 må fullføre basiskurset før de velger en av de spesielle delene. Trener 2 deltakeren kan velge mellom følgende spesielle deler

 1. Turn kvinner
 2. Turn menn
 3. Rytmisk Gymnastikk
 4. Troppsgymnastikk
 5. Gymnastikk (bredde)

Trenere som ønsker å delta på Trener 2 må på forhånd ha godkjent Trener 1 kompetanse.

Hvis du ønsker kan du etter fullført trener 1 ta etterutdanningkurs i Idrettens grunnstige 1 og SALTO.

Idrettens grunnstige 1

Kurset er delt i to kurs à fire timer. Første del (A) tar for seg trinn 1-5 mens andre del (B) tar for seg trinn 6-10 i Idrettens grunnstige 1. Begge delene er både teoretisk og praktisk rettet. Del A må være fullført før deltagelse på del B. Temaer som differensiering, godkjenningssystemet, motivasjon og mestring vil ha et spesielt fokus. Les mer om Idrettens grunnstige her.

SALTO

SALTO  er spesielt rettet mot trening for utøvere i ungdomsalderen og deltakerne på kurset skal  ha kunnskap om trenerrollen og treningsledelse for ungdommer slik at utøverne finner treningene inspirerende og motiverende. Med utgangspunkt i SALTO-boka er det laget tre ulike 4 timers kurs:

SALTO-aktivitetsbank:  Kurset vil gå igjennom SALTO-heftet og øvelser som er inkludert der. Deltakerne skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om sikring og mottak generelt, og trampettsikring spesielt. De skal kunne planlegge og lede treninger slik at det blir god variasjon og høyt aktivitetsnivå.

SALTO-grunnleggende akrobatikk: Kurset gir en innføring i hvordan en trener kan undervise grunnleggende akrobatikk. Fokus er på gymnastenes forutsetninger, ferdighetstrening, systematisk jobbing med akrobatikkøvelser og  hvordan akrobatikkøvelser settes sammen til musikk.

SALTO-konkurransen: Kurset tar for seg SALTO-konkurransen som skal være en lavterskel konkurranse med tanke på deltakelse og organisering. Kurset vil innledningsvis gi en teoretisk gjennomgang av SALTO-reglementet. Videre vil kurset gi deltakerne praktisk erfaring fra gjennomføringen av en SALTO konkurranse fra start til slutt.

Kurset er en fire timers innføring i Gymlekkonseptet som er trening skreddersydd for barn i alderen 2-5 år. Kurset foregår i sal hvor teori og praksis flettes inn gjennom hele kurset.
Les mer om Gymlek her

NGTF har et eget Medtrenerkurs for de som er nye i trenerrollen. Målgruppen er trenere under 16 år og foreldre (eller andre) som fungerer som medtrenere. Målet med kurset er å gi deltakerne tips og ideer til treningstimer og gjøre de i stand til å veilede barn opp til 12 år. Kurset er på seks timer og gir en innføring i breddekonseptene Gymlek og Idrettens Grunnstige. Medtrenerkurset ligger utenfor Trenerløypa og det er derfor ikke krav om trener 1 sertifisering for å kunne delta.

Det er gymnastikk- og turnkretsene som arrangerer Medtrenerkurset. Hvis du, eller din klubb, ønsker mer informasjon om kurset så ta kontakt med din krets.

Sikkerheten til utøverne våre er noe alle må ta på alvor. Det er uforsvarlig å bruke trampett og trampoline uten at utøverne sikres av trenere som har fullført forbundets sertifiserte sikringskurs. NGTF tilbyr sikringskurs for både trampett og trampoline. Sikringskursene ligger, per 1. oktober 2015, utenfor Trenerløypa. Det betyr at det ikke er noe krav om at deltakere på sikringskursene må være sertifisert som trener 1.

Det er to sikringskurs i trampett:

 • sikringskurs 1 trampett (12 timer)
 • sikringskurs 2 trampett (16 timer).

Teknisk komite troppsgymnastikk har ansvaret for kursinnhold og autorisasjon av kurslærere for sikringskursene.

Er du interessert i å delta på et sikringskurs i trampett, ta kontakt med gymnastikk- og turnkretsen.

Kurslærere Troppsgymnastikk

Kurslærers powerpointfil ifm sikringskurs 1 trampett

Kurslærers powerpointfil ifm sikringskurs 2 trampett

Retningslinjer trener 1 og trener 2 kurs troppsgymnastikk

Mange lærere føler seg usikre på å bruke trampett i skolen. Derfor har Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) ved Teknisk komité troppsgymnastikk utviklet kurset Trampett i skolen – kurs for lærere trinn 1 og trinn 2. Kurset er basert på vårt sikringskurs 1 i trampett, og er tilpasset lærerens behov i skolen. NGTF har ingen instruksmyndighet overfor skoleverket, men vi anbefaler dette kurset.

Målet med kurset er at lærerne som bruker trampett i undervisningen, skal oppnå høy nok kompetanse og kunnskap til å drive forsvarlig undervisning med trampett. Dette gjelder både i forhold til apparater/utstyr og mottak/sikring. Deltakerne må gjennomføre trinn 1 før de kan delta på trinn 2. De som gjennomfører både trinn 1 og trinn 2 får dette godkjent som sikringskurs 1 i trampett. Kurset er en del av vår trenerutdanning.

DM som beskriver Trampett i skolen kurs for lærere

Trampett i skolen kurs for lærere (ppt-fil for kurslærere)

Retningslinjer Trampett i skolen – kurs for lærere (for arrangører og kurslærere)

Kurslærere troppsgymnastikk (som er godkjent til å holde trampett i skolen kurs)

NGTF tar sikkerheten til våre gymnaster på alvor, og forventer selvsagt at alle klubber og trenere gjør det samme. Vi ser det som uforsvarlig å bruke utstyr som trampoline uten kvalifiserte trenere. Alle gymnaster har krav på instruksjon av trenere som har fullført forbundets sertifiserte sikringskurs ved denne type aktivitet.

Trampoline
NGTF tilbyr sikringskurs for trampoline. Pr. 1. oktober 2015, ligger kursløpet utenfor Trenerløypa. Dette betyr at det ikke er noe krav om at deltakere på sikringskurs på forhånd må ha godkjent Trener 1 kompetanse.

NGTFs trampolineutdanning ble revidert og satt i system i 2009, med utgangspunkt i tilsvarende kurs fra bl.a. Sverige, Danmark og Storbritannia, og i samarbeid med erfarne kurslærere i trampoline. I 2013 ble kurset igjen modifisert og konkurransedelen av kurset ble tatt ut. Dette fordi det pr. juni 2013 ikke lenger arrangeres konkurranser i trampoline i Norge. Sikringskurs 1 Trampoline og Sikringskurs 2 Trampoline ble oppdelt i hver sin A- og B- del, og alle kjøres separat:

 • Sikringskurs 1 Trampoline, del A – Generell trampolinesikring til og med salto uten skru.
 • Sikringskurs 1 Trampoline, del B – Rettes mot konkurranser i trampoline, med fokus på konkurransereglement.
 • Sikringskurs 2 Trampoline, del A – Gjennomgår i korte trekk enkle saltoer med skru, forover og bakover.
 • Sikringskurs 2 Trampoline, del B – Gjennomgår i korte trekk doble saltoer, både forover og bakover.

Sikringskursene gjennomgår pr. i dag kun aktivitet som foregår oppå trampolinen, og ikke bevegelser som gjøres ut av trampolinen. For å kunne bruke trampoline til aktiviteter med bevegelsesbane ut av trampolinen, kreves det pr. i dag at man har både sikringskurs i trampoline og i trampett på relevant nivå for den aktiviteten som skal gjennomføres. Dette gjelder uavhengig om det er sammenleggbar trampoline, eller trampoline nedfelt i gulv.

Her finner du mer informasjon om vår trampolineutdanning:
Trampolineutdanning NGTF

Alle trenere som mener de har kompetanse til å dekke kompetansemålene i Trenerløypas Trener 1 eller Trener 2, kan sende inn dokumentasjon på sin trenerkompetanse eller annen formell kompetanse til NGTF.

Hvem kan søke?

 • Alle personer som ikke har en godkjent Trener 1 eller Trener 2 i Trenerløypa, men har annen relevant trenerutdanning eller annen formell utdanning.
 • Om du har høyere trenerutdanning fra utlandet.
 • Har du tidligere gjennomført «gammel» Trener 1 eller Trener 2 i NGTF skal du sende inn dine papirer for å få de registrert i idrettens systemer. 

Har du tatt din utdannelse, og har vitnemål på et ikke skandinavisk eller engelsk språk, må du få din utdannelse godkjent via NOKUT før de sendes til NGTF.

Trener 1: Her kan du lese et informasjonsskriv hvor det forklares hvordan du søker om å få godkjent Trener 1 i Trenerløypa. Som en del av søknaden er det viktig å fylle ut kompetanseskjema

Trener 2: Her kan du lese et informasjonsskriv om hvordan du søker om å få godkjent Trener 2 i Trenerløypa. Som en del av søknaden er det viktig å fylle ut Kompetanseskjema

Det er viktig å merke seg at NGTF har et tingvedtak på at alle som skal ha hovedtreneransvar i sal må ha bestått minimum Trener 1  i Trenerløypa.

Søknadene sendes til:

E-post:

christine.ellingsen@gymogturn.no

Post:

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

v/Utdanningskonsulent

Boks 5000

0840 Oslo

 

Søknader mottas og behandles fortløpende.

Vi minner om at alle organisasjoner er sårbare for datatyverier. I denne prosessen er du likevel nødt til å sende inn sensitivt innhold. Vi vil derfor, i henhold til gjeldende personvernregler (GDPR), oppfordre alle til å sende hele e-posten kryptert.  Dokumentene vil bli lagret hos NGTF i prosessperioden og makulert etter gjeldende regler i etterkant. E-post vil bli besvart uten vedlagte dokumenter.

Kurspåmelding
Alle våre trenerkurs legges ut på vår terminliste og på https://minidrett.nif.no.  På MinIdrett kan du søke i idrettens kurskatalog og administrere egen kursdeltakelse.
Du kan også ta direkte kontakt med din Gymnastikk- og Turnkrets for å få vite mer om kursvirksomhet i din krets som arrangeres i ditt nærmiljø.

Brukerprofil i MinIdrett
Alle personer som har drevet med, eller som driver aktivt med organisert idrett i Norge skal ha en egen brukerprofil i MinIdrett.
Ved å logge deg inn på din profil i MinIdrett, kan du selv administrere egen kursdeltakelse, og skrive ut kompetansebevis/personlig idretts-CV.
For å få tilgang til din brukerprofil kan du gjøre følgende:

 1. Gå inn på https://minidrett.nif.no/.
 2. Har du en profil allerede; trykk på grønn «Logg inn» knapp øverst til høyre på siden, og legg inn brukernavn og passord.
 3. Har du vært inne på Min Idrett tidligere, men har glemt påloggingsinfo, klikk på «Glemt brukernavn/passord?» øverst til høyre på siden, og følg instruksene.
  Dersom du ikke har tilgang til tidligere registrert e-post adresse eller telefonnummer, ta kontakt med din krets for å sjekke eller endre registrert informasjon.
 4. Har du ikke har vært inne på Min Idrett tidligere:

a) Klikk på «Ny bruker» øverst til høyre på siden (til venstre for grønn Logg inn knapp). Skriv inn din personinformasjon. Husk å registrere mobilnummer fra en telefon du har tilgjengelig, slik at du kan sjekke engangskoden som sendes på sms. Klikk på Fortsett (grønn knapp).

Innlogging på Min idrett krever at du verifiserer deg med fødselsnummer, dette for å sikre at vi har optimal datakvalitet så vi kan tilby våre klubber og medlemmer en best mulig service. Ved opprettelse gjøres det en automatisk sjekk mot Folkeregisteret. Registrer derfor fødselsnummer og navn slik det er registrert i Folkeregisteret, ellers vil registrering feile (unntak er utenlandske statsborgere som ikke er registrert i Folkeregisteret). For mer informasjon; Idrettens ID og bruk av personopplysninger
.

b) Skriv inn ønsket brukernavn (minst 6 tegn), ønsket passord to ganger (minst 8 tegn). Klikk på Fortsett (grønn knapp).
c) Skriv inn engangspassordet du nå har fått tilsendt på SMS.

Det gjøres nå en automatisk sjekk mot idrettens databaser med navn, e-postadresse, kjønn og fødselsår. Dersom det er registrert en person som matcher disse opplysningene fra før i idrettens databaser, vil du få opp mulighet til å velge å knytte din nye bruker opp til denne personen, slik at din nye bruker får med seg eventuelle registrerte klubbmedlemskap og andre funksjoner, lisenser, kurs og kompetanse osv. Finner du deg selv flere ganger i listen (noe som kan forekomme dersom du for eksempel har vært aktiv i flere idretter, og klubbene har registrert hver sin person i sine medlemsarkiv), kan du ta kontakt med idrettens support for å få slått sammen duplikatene, og samle all informasjon på en bruker.

 1. Under «Min profil» finner du lenken: Last ned idretts-CV for «ditt navn».

Sjekk også appen «Min idrett», hvor du kan laste ned ditt eget kompetansekort til mobilen.
Last ned appen her:                       App Store                           Google Play

Ved tekniske problemer, kontakt NIF Support (tilgjengelig mellom 08:00 – 20:00) på e-post: support@idrettsforbundet.no eller telefon: 03615.
Du finner også flere detaljerte brukerveiledninger på itINFO.

 

Profilvalg i MinIdrett

På din profil i MinIdrett vil du kunne se alle kurs som du har meldt deg på, få tips til relevante kurs, og søke etter nye kurs:

«Min profil»
Her kan du blant annet administrere dine personopplysninger, legge til familiemedlemmer, og laste ned din personlige idretts-CV.
Under «Mine idretter» kan du legge til dine interessefelt, slik at det kommer opp relevante kursforslag under fanen «Påmelding».

«Personvern»
Her kan du administrere valg for publisering på internett og visning av kontakt- og adresseinformasjon.

«Medlemskap»
Her kan du administrere dine klubbmedlemskap.

«Kurs»
Her kan du se påmeldte og gjennomførte kurs, samt oppnådd kompetanse.

«Min kalender»
Her vil det komme oppføringer basert på dine valg og preferanser

«Påmelding»
Her kan du blant annet søke etter og melde deg på kurs, og få tips til relevante kurs basert på dine valgte interesser.
Trykk på lenken«avansert søk» under søkeboksen, for å spesifisere søket. Skriv inn kursnavnet eller velg idrett «gymnastikk og turn».
Når du trykker på søk så vil du kunne velge blant de kursene som kommer opp og deretter melde deg på.

NB! Av hensyn til riktig registrering og etterfakturering er viktig at du velger riktig klubb. Dersom klubben ikke er tilgjengelig i klubblisten, kan du gjerne bruke kommentarfeltet til dette. Vær derimot oppmerksom på at kursadministrator ikke får opp denne informasjonen automatisk. Ønsker du å overbringe viktig informasjon, må du derfor ta kontakt på den e-post som står oppført under informasjon.

«Betaling»
Norges Gymnastikk- og Turnforbund, og underliggende særkretser har per i dag ikke tilgang til betalingsløsning gjennom MinIdrett.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har en egen plattform for e-kurs, med blant annet e-kurs som skal gjennomføres på Trener 1 gymnastikk og turn, eller innføring i styrearbeid for idrettslag.

Vi anbefaler alle våre medlemmer til å gjennomføre e-kursene, enten du skal gå på Trener 1 og Trener 2 kurs, eller ikke. Kursene er åpne for alle som har en profil på Min Idrett. Se i nedtrekksmenyen over for hvordan du skal logge deg inn eller opprette en profil på Min Idrett.

NB! Når du har fått logget deg inn på din profil, er det viktig at du legger til særforbund i din profil:

 • Trykk på navnet ditt øverst til høyre
 • Velg «profil» i menyen som kommer opp
 • Trykk på lenken «Endre profil» som ligger til høyre i boksen for brukerdetaljer
 • Skroll ned og velg «Andre felt».
 • Under Særforbund, velg Norges Gymnastikk- og Turnforbund i nedtrekksmenyen. Du kan gjerne velge den idrettskretsen du tilhører også.