Utstyr og anlegg

Egnede anlegg og egnet utstyr er viktig for gleden ved aktivitet!

Vårt langsiktige overordnede mål er at alle lag skal ha tilgang til hall og utstyr som er tilrettelagt for de aktivitetene som laget organiserer eller ønsker å legge til rette for.

Bygge ny hall?

Interesse for bygging av idrettens basishall er større enn noen gang. Her er noen nyttige verktøy for å få mer kunnskap om prosessen.

Idrettens basishall er av kulturdepartementet definert som en treningshall for turn med permanent oppmontert utstyr. Stadig flere basishaller bygges og har et stort utvalg av matter og skumapparater, samt nedfelt trampoline og grop fylt med fast eller løs skumgummi. Dette gjør at hallene blir et meget bra treningssted for turn og basistrening for mange idretter.

Veileder for Idrettens basishall – tips og råd om prosessen

Teknisk beskrivelse av apparater og faste installasjoner i basishall og idrettshall/gymsal

For kommuner og andre byggherrer er det viktig å ha kjennskap til utforming og krav til ulike typer turnapparater samt krav til faste installasjoner. Dette vil også være nyttig og nødvendig i en anbudsprosess. Vi har samlet en oversikt over apparater og faste installasjoner som ivaretar alle NGTFs aktiviteter:

Teknisk beskrivelse av utstyr i basishall og idrettshall -gymsal

se også godeidrettsanlegg.no for nyttige dokumenter og beskrivelser for gymnastikk og turn.

Ordningen for spillemidler til utstyr videreføres for utstyr innkjøpt i perioden 01.01.2019 til 31.12.2019. 

Informasjon om ordningen «Spillemidler til utstyr 2019», ble sendt 7. februar 2020 til alle lag fra Norges Idrettsforbund. Vi minner om at fristen for å søke om spillemidler til utstyr er  onsdag 4. mars 2020 kl. 23:59.

 

Utstyret må være kjøpt i tidsrommet 01.01.2019-31.12.2019 (dvs. fakturadato i 2019).

 

NB!  Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden. Dette er nytt i år.

 

Brukerveiledning: Se vedlagte PDF.

 

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf.: 21029090 eller e-post: support@idrettsforbundet.no

 

Utstyr som det kan søkes på er:

– Skumapparater

– Airtrack/luftbane

– Konkurranseapparater

 

Retningslinjer 2019:

 1. Idrettslag, særkretser/regioner og særforbund[1], tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. Idrettslagene kan søke på vegne hel- og deleide ASer og andre sammenslutninger. Eierandelen skal dokumenteres. Idrettslaget kan kun søke om støtte basert på sin eierandel som må være på minst 50 prosent. Norges Bedriftsidrettsforbund og deres idrettslag er ikke med i ordningen.
 2. Utstyret må være kjøpt i løpet av 2019 (fakturadato). Leasing kostnader dekkes ikke, med unntak av eventuelt kjøp av utstyret etter endt leasingperiode.
 3. Søker må være eier av utstyret i minimum fem år. Særforbund kan gi utstyret videre til idrettslag vederlagsfritt før det er gått fem år.
 4. I fleridrettslag søker hver av gruppene til sine respektive særforbund. Idrettskoler søker til idrettskrets.
 5. Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr. Utstyret kan brukes i kommunale idrettsanlegg. Det gis ikke tilskudd til driftsutstyr[2] og personlig[3] utstyr.
 6. Særforbundene som er omfattet av ordningen har utarbeidet lister over tilskuddsberettiget utstyr.
 7. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden.
 8. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner) per særidrettslag, gruppe i fleridrettslag, idrettsskole særkrets/region eller særforbund.
 9. Maksimalt tilskudd til en søker settes til 300 000 kroner per utstyrstype.
 10. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader.
 11. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.
 12. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som:
  1. Har lang levetid
  2. Er svært dyrt i innkjøp som nytt

Hvert brukt utstyrselement som det søkes tilskudd til må koste minimum 150 000 kroner for å være tilskuddsberettiget.

 1. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke.
 2. Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr som ikke er til salgs i Norge.
 1. NIF kan etter søknad og etter en særskilt vurdering avvike fra retningslinjene.

 

[1] Maksimalt 5 % av tilskuddene kan tildeles særforbund og særkretsr/regioner.

2 Utstyr ment for drift og vedlikehold av anlegg og utstyr.

3 Utstyr som er tilpasset en enkelt utøvere. Utstyret må oppbevares av klubbene.

[1

Visste du forresten at…

forløperen til basishallen har en tidslinje tilbake til 1962? Se Åge Storhaug i 1962 i trening på låven!