Kurstilbud

En godt organisert og ledet klubb skaper gode aktivitetstilbud for klubbens medlemmer. Vi vil hjelpe deg på veien.

Organisasjonshjulet er et sentralt verktøy i arbeidet med klubbutvikling. På et klubbesøk jobbes det med at klubbens medlemmer og styret/ ledelse beskriver klubbens situasjon i dag, og deretter hvordan de ønsker at klubben skal bli. Det jobbes også mye med virkemidler som bidrar til å lukke gapet mellom dagens situasjon og ønsket fremtidig situasjon. Målet med alle slags klubbutviklingstiltak er å skape enda bedre rammevilkår for klubbens kjernevirksomhet, nemlig aktiviteten. En godt organisert og ledet klubb skaper gode aktivitetstilbud for klubbens medlemmer, og det er nettopp dette som er klubbens formål med drift og eksistens.

Kurset retter seg mot idrettslag som har ansatte eller vurderer å ansette daglig leder, administrasjonssekretær, trenere, instruktører eller lignende. Når du har gjennomgått kurset håper vi at du har fått en forståelse av styrets rolle og ansvar som arbeidsgiver.

Kurset finner du her: https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=272 

Innlogging er med samme brukernavn og passord som i Min Idrett. Hvis du ikke allerede har en bruker kan du lage en her: https://minidrett.nif.no/

Du kan logge deg ut av kurset underveis. Ved neste pålogging vil du kunne fortsette kurset.

I kurset får du innsikt i idrettens organisering og hvilket ansvar du har som styremedlem. Kurset gir en oversikt over viktige lover og regler som styremedlemmer må forholde seg til, og du får gode råd om verktøy til det praktiske arbeidet.

Kurset finner du her: https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=144

Innlogging er med samme brukernavn og passord som i Min Idrett. Hvis du ikke allerede har en bruker kan du lage en her: https://minidrett.nif.no/

Beregn 45 minutter til gjennomføring av kurset. Du kan logge deg ut av kurset underveis. Ved neste pålogging vil du kunne fortsette kurset.

Kurset tar 4 timer, og gir deg en grunnleggende forståelse for:

 • Hvilke lover og regler gjelder?
 • Hva er mitt ansvar og min rolle som styremedlem?
 • Hvordan skal styret jobbe?
 • Gode verktøy for styrearbeidet

Kurset har tre hovedemner:
1. Ansvarsoppgaven: formelt ansvar definert gjennom lovnormen.

2. Strategioppgaven: det strategiske ansvaret som styret har for å utvikle egen organisasjon i tråd med medlemmenes ønsker.

3. Ressursoppgaven: oppgaver som er knyttet til organisering og oppfølging av menneskelige og økonomiske ressurser.

Klubbene anbefales å ta dette kurset etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte i styret får et felles utgangspunkt.

Kurset kan bestilles av NGTF  gymogturn@gymogturn.no eller marianne.noreng.eikeland@gymogturn.no eller av din idrettskrets (https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/eller se hvilke kurs som er planlagt på www.idrettskurs.no

Dette er en 4 timers prosess der flest mulig fra klubbens skal delta. I tillegg til styret bør eventuelle ansatte, trenere, og andre tillitsvalgte delta, gjerne også gymnaster og foreldre.

Hensikt: Få satt i gang tiltak som forbedrer klubbens situasjon.

I møtet brukes arbeidsmetoder for å sikre at klubbens medlemmer involveres i det som skjer i klubben og kan ta aktivt del i utviklingsarbeidet.

Under startmøtet gjennomføres det en analyse der det kommer frem:

 • hvor klubben står i dag
 •  hva ønsker klubben
 • muligheter for hjelp fra NGTF
 • konkrete forslag til hva som kan gjøres for å utvikle klubben videre

Forslagene prioriteres og det lages en tiltaksplan som viser hva klubben vil gjøre. Denne planen er utgangspunktet for videre prosess og oppfølging i klubben.

Ønsker klubben et startmøte?

Ta kontakt med NGTF (hyperlink til gymogturn@gymogturn.no eller marianne.noreng.eikeland@gymogturn.no)

En virksomhetsplan er et styringsverktøy/ strategidokument som beskriver hva klubben står for, hvem man ønsker å gi et tilbud og hva man tenker at klubben skal jobbe mot i fremtiden. Virksomhetsplanen skal brukes som et styringsverktøy spesielt for klubbens ledelse. Virksomhetsplanen sikrer at klubbens medlemmer samler seg om en felles virkelighetsforståelse av hva som er nå- situasjonen i klubben, som skal være det grunnleggende som bærer klubben framover mot noe nytt og ønsket.

Virksomhetsplanen sier noe om:

 • HVA klubben skal drive med
 • HVEM klubben er for
 • HVILKEN visjon og HVILKE mål klubben skal jobbe mot
  • HVILKE verdier klubben skal preges av
  • HVILKE leveregler og rolleavklaringer skal man ha klubben
 • Virksomhetsplanen utarbeides av hele klubben, med utgangspunkt i NGTFs strategiske plan. Planen skal bli vedtatt på klubbens årsmøte, og bør ha en varighet på 2- 4 år frem i tid.Prosessen:En idekveld (ca 4-5 timer) med flest mulig fra klubben til stede. Deretter settes det ned en arbeidsgruppe som lager utkast til virksomhetsplanen. Arbeidsgruppen møtes 1- 4 ganger og jobber med materialet til en virksomhetsplan.Etter at virksomhetsplanen er vedtatt kommer klubbveileder på besøk 1- 3 mnd etter årsmøtet for å kvalitetssikre og forankre virksomhetsplanen.Dersom klubben allerede har en plan kan prosessen tilpasses slik at man tar utgangspunkt i det man allerede har og ønsker å foredle.Ønsker klubben å gjennomføre en virksomhetsplanprosess?Ta kontakt med NGTF gymogturn@gymogturn.no eller marianne.noreng.eikeland@gymogturn.no

Kurset er på 4 timer

Idretten stiller lovmessige krav til styring og ledelse av idrettslag. Gjennom kurset blir du bevisst på idrettslagets plass i organisasjonen og hva det innebærer at idrettslaget er en juridisk enhet.

Deltakere vil lære mer om:

 • Fellesbestemmelser og egne bestemmelser for de ulike organisasjonsleddene
 •  Lovarbeid: Generelt og fra § til §
 • Intern organisering og organisasjonsplan
 • Krav til og nødvendighet av ryddighet og struktur som ledd i å bygge omdømme
 • Forskjellen mellom begrepene kunde og medlem
 • Valgkomitéarbeid
 • Hvor man finner viktige regler og retningslinjer (barneidrettsbestemmelsene, retningslinjer om lege og sanitetstjeneste ved ulike idrettsarrangement, Antidoping Norge m.m.).

Kurset vil kunne bidra til at idrettslaget får gjennomført et godt årsmøte der det på formelt riktig vis velges et fungerende styre samtidig som det gjøres tydelige avklaringer på roller og ansvar. Idrettslaget kan dermed sikres gode rutiner i arbeidet med rekruttering av tillitsvalgte.

Ønsker klubben kurs i idrettens lover og regler? Kontakt idrettskretsen https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

KURS: Økonomikurset består av 2 hovedkurs og 2 tilleggskurs. De ulike delene retter seg inn mot 4 målgrupper (styret og daglig ledelse, kasserer/regnskapsfører, kontrollkomiteen, revisor)

Styret og daglig ledelse (4 timer)

 • Roller og ansvarsfordeling i et idrettslag
 • Hvilke regnskapsregler gjelder?
 • Budsjett og budsjettoppfølging
 • Regnskap og bokføring
 • Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak
 • Ansatte i et idrettslag?
 • Merverdiavgift
  • Gaverapportering
  • Grasrotandelen
  • Tilskuddsordninger
  • Ressursbank
  • Oppsummering
 • Regnskapsfører/kasser (4 timer)
  • Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene
  • Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak
  • Årsregnskap
  • Arbeidsgiveransvar
  • Merverdiavgift
  • Gaver til idrettslag
  • Grasrotandelen
  • Tilskuddsordninger
  • Ressursbank

   

  Kontrollkomitéen (inntil 1 time)

  • Krav til kontrollkomité
  • Kontrollkomiteens ansvar og oppgaver
  • Sjekkliste
  • Kontrollkomiteens beretning

   

  Revisor (inntil 1 time)

  • Valgt revisors ansvar
  • Valgt revisors oppgaver
  • Sjekkliste
  • Valgt revisors beretning

   

  Ønsker klubben kurs i økonomistyring og regnskap? Kontakt idrettskretsen https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

Kurset er på 4 timer, og skal gi innsikt i hvordan klubben kan skaffe midler og øke sine rammebetingelser for drift og aktivitet.

Temaer i kurset:

 • Idrettslagets indre liv: Hvordan organiserer vi oss
 • Organisering av norsk idrett: Roller, kompetanse og arbeidsdeling
 • Økonomi: Spillemidler, fordeling, tilskuddsordninger, pengestrømmer, søknadsprosedyrer, lokale muligheter
 • Optimal ressursutnyttelse
 • Idrettspolitikk, idrettens samfunnsregnskap
 • Anlegg: Planlegging, prioritering og bygging
 • Idrettsrådets ansvar og oppgaver

Deltakere vil ha følgende nytte av kurset:

 • Du vil få innsikt i idrettens organisering med de ulike organisasjonsleddene og deres roller.
 • Du får forståelse av idrettens finansiering og idrettens betydning for samfunnsregnskapet. Dette vil du kunne bruke som fordelaktige argumenter i idrettspolitisk sammenheng.
 • Du vet hva som er idrettslagenes rolle og betydning for å gjøre idrettsrådene sterke, og kommunenes betydning for finansieringen av norsk idrett.
 • Idrettslaget vil vurdere om de har en optimal organisering og optimal ressursutnytting.

Ønsker klubben kurs i idrettens rammebetingelser? Kontakt idrettskretsen https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

Kurset varer 4 timer, og deltakere vil bli bevisste på følgende emner i forbindelse med systematisk og effektivt møtearbeid:

 • Idrettens ulike møtetyper: Ting, årsmøter, styremøter, gruppemøter.
 • Ledelse av de ulike fasene i et møte.

Kontaktinformasjon