Klubbdrift

Det å drifte en klubb er på mange måter akkurat det samme som å drifte en hvilken som helst annen organisasjon. God kompetanse innenfor organisasjon og ledelse er viktig for å lykkes med en velfungerende drift.

En klubb som er tatt opp i NIF har som formål jfr. § 1 å drive idrett. Det er altså aktiviteten som er kjernevirksomheten i klubben. Alle andre driftsaktiviteter- og oppgaver er støttefunksjoner, som skal bidra til at medlemmene får et godt aktivitetstilbud. Styret/ ledelsen må ha kjennskap til lover, regler og retningslinjer som gjelder hele norsk idrett. Medlemsklubber i NGTF må også kjenne de lover, regler og retningslinjer NGTF. I tillegg kommer norske lover og regler som gjelder i samfunnet for øvrig, for eksempel i forhold til arbeidsgiveransvar og HMS.

Det finnes mange gode kurs for tillitsvalgte i klubb. Det finnes også gode utviklingsprosesser. Her finner du mer informasjon om aktuelle kurs og prosesser.

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og må avholdes innen 31. mars. Styret er øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal innkalle til årsmøte med minst 1 måneds varsel, og årsmøtet skal gjennomføres i henhold til loven. I lovnormen står det generelle regler for årsmøtet, hvordan årsmøtet skal ledes, årsmøtets oppgaver, stemmegivning på årsmøtet, og om ekstraordinært årsmøte.

Alle idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og NIFs lovnorm for idrettslag. Lovnormen er ufravikelig, og er et minimum av hva alle idrettslag tilsluttet NIF må ha i sine lover.

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Lovendringene må sendes idrettskretsen for godkjenning.

På klubbguiden.no finner du en mal for klubbhåndbok med veiledning til hvordan dere skal gjøre den relevant for eget lag.

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben.

I malen for klubbhåndbok finner du også maler for:

 • Organisasjonsplan
 • Møteinnkallinger
 • Ulike typer referater/protokoller
 • Trenerkontrakter
 • Eksempler på mange ulike typer retningslinjer

På klubbguiden.no finner du oppdatert informasjon om blant annet:

 • Klubbøkonomi
  • Regnskaps -og revisjonsbestemmelser
  • Veileder til NIFs regnskaps -og revisjonsbestemmelser
  • Økonomihåndbok og internkontroll
  • Regnskap, revisjon og komtrollkomite – maler og hjelpemidler
  • Regnskapssystem
  • Skatt og avgift
  • Skattefradrag for gaver
  • Regnskapsførsel for idrettslag
  • Kurs
 • Støtteordninger
 • Momskompensasjon

Her finner du presentasjoner om temaet idretten som arbeidsgiver:

Idretten som arbeidsgiver Iuliana Pedersen 2018

 

Her finner du presentasjoner og lenker med tips til konflikthåndtering:

Konflikthåndtering Morten Karolius

Idébanken.no