Sentrale dokumenter

Dommernes Plikter og Rettigheter
Oversikt over konkurranser og maksimal prisøkning for inndekking av økte dommerkostander 2019

Forbundstinget fattet vedtak om økning i dommerhonorarene og diettsatsen med virkning fra 01.01.2019. I konkurranser hvor påmelding og innbetaling allerede er gjennomført, gis arrangør myndighet til å kreve inn tilleggsavgiftene etterskuddsvis.

De maksimale prisøkningene innarbeides i invitasjonene og innkreves av arrangør. Arrangører som bruker Konkurransemodulen i Mysoft må, i etterkant av at påmeldingen er ferdig, beregne denne ekstrakostnaden pr lag manuelt og korrigere de enkelte fakturaene før de sendes ut. De arrangører som ikke benytter Konkurransemodulen i Mysoft sender faktura på ekstrakostnaden på samme måte som de sender den ordinære påmeldingsavgiften.

NB! Det er dessverre ikke mulig å endre de standardprisene som ligger på det enkelte arrangement i Mysoft, så denne korrigeringen må gjøres manuelt av den enkelte arrangør.

Bestemmelser for internasjonale dommere

Bestemmelser for representasjon i regi av forbundet finner du under: Lover, regler og retningslinjer

Elektronisk skjema for å søke overgang

Reiseregninger og utlegg

Visma.net Expense (reiseregning)

Som tillitsvalgt i NGTF dekkes dine utgifter i tilknytning til oppdrag du har for forbundet. For at du skal få dekket dine utgifter må disse retningslinjene følges:

Reiseregninger/utlegg fra reise, møter, konkurranser, kurs etc. skal registreres på visma.no*. 

Utbetalinger skjer kun når utgifter er registrert via Visma. 

*For å opprette Vismabruker må du sende følgende til guri-mette.aslaksen@gymogturn.no:

  • Navn
  • Adresse
  • Kontonummer
  • Epostadr. 
  • Hvem du skal utføre oppdrag for (for eksempel «NGTF» eller  «Rogaland GTK»)
  • Skattekommmune
  • Personummer (11 siffer)

Når dette er registrert vil du motta en mail fra Visma med innloggingsinfo. På Visma legger du også inn kopi av kvitteringer og utlegg. Du kan laste ned appen Visma Attach til din mobil. Da kan du enkelt ta bilde av kvitteringer, og disse blir tilgjengelig på Visma når du fyller ut og sender inn regning. 

Reiseregninger/utlegg skal leveres senest innen utløpet av påfølgende måned, helst raskere. 

Reiseregninger/utlegg levert senere enn fristen nevnt ovenfor vil ikke bli honorert.

Ved reiseregninger/utlegg datert i slutten av året, gjelder egne tidsfrister. Informasjon om dette vil komme.

Honorarskjema-2017

Benyttes når du mottar honorar. Skattefritt beløp i 2017 = kr 10.000,-.

Du  signere manuelt og fylle inn dato.  Alle aktuelle felt skal fylles ut.

Grensen for skattefrie honorarer er fortsatt kr 10 000,- per år (vår bransje).  Merk at den skattepliktige delen av kilometergodtgjørelsen (60 øre) inngår i den skattefrie beløpsgrensen på kr 10 000,- for de som mottar honorarer.