Sentrale dokumenter

Dommernes Plikter og Rettigheter
Bestemmelser for internasjonale dommere

Oversikt over konkurranser og maksimal prisøkning for inndekking av økte dommerkostander 2019

Forbundstinget fattet vedtak om økning i dommerhonorarene og diettsatsen med virkning fra 01.01.2019. I konkurranser hvor påmelding og innbetaling allerede er gjennomført, gis arrangør myndighet til å kreve inn tilleggsavgiftene etterskuddsvis.

De maksimale prisøkningene innarbeides i invitasjonene og innkreves av arrangør. Arrangører som bruker Konkurransemodulen i Mysoft må, i etterkant av at påmeldingen er ferdig, beregne denne ekstrakostnaden pr lag manuelt og korrigere de enkelte fakturaene før de sendes ut. De arrangører som ikke benytter Konkurransemodulen i Mysoft sender faktura på ekstrakostnaden på samme måte som de sender den ordinære påmeldingsavgiften.

NB! Det er dessverre ikke mulig å endre de standardprisene som ligger på det enkelte arrangement i Mysoft, så denne korrigeringen må gjøres manuelt av den enkelte arrangør.

Elektronisk skjema for å søke overgang

Send inn reiseregning i Visma.net Expense

Registrere ny Visma.net Expense bruker

Som tillitsvalgt i NGTF dekkes dine utgifter i tilknytning til oppdrag du har for forbundet. For at du skal få dekket dine utgifter må disse retningslinjene følges:

Reiseregninger/utlegg fra reise, møter, konkurranser, kurs etc. skal registreres elektronisk på Visma.net Expense. 

Utbetalinger skjer kun når utgifter er registrert via Visma.net Expense. 

Reiseregninger/utlegg skal leveres senest innen utløpet av påfølgende måned, helst raskere. Reiseregninger/utlegg levert senere vil ikke bli honorert.

Ved reiseregninger/utlegg datert i slutten av året, gjelder egne tidsfrister. Informasjon om dette vil komme.

For ev. spørsmål kontakt: guri-mette.aslaksen@gymogturn.no

Honorarskjema NGTF

Benyttes når du mottar honorar.  Du  signere og fylle inn dato.  Alle aktuelle felt skal fylles ut.

Grensen for skattefrie honorarer er kr 10 000,- per år (vår bransje).  Merk at den skattepliktige delen av kilometergodtgjørelsen (53 øre) inngår i den skattefrie beløpsgrensen på kr 10 000,- for de som mottar honorar.