Forsikring / Lisenser

Medlemmer i klubber/grupper tilsluttet NGTF er kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring. Konkurranseutøvere har utvidet forsikring, og registrerte trenere  har utvidet forsikring samt yrkesskadeforsikring.

Fra 1/1 2017 har NGTF inngått avtale med Gjensidige Forsikring. Dette gjelder grunnforsikring, utvidet forsikring for konkurranseutøvere og for trenere.

Forsikringer 2019 Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Fors.bevis og -vilkår Norges Gymnastikk og turnforbund fra 01.01.2019

Medlemmer opp til den dagen de fyller 13 år er forsikret via Idrettsforsikring for barn (gjelder hele norsk idrett) – forsikringen er i Gjensidige (fra 2015). Les mer på Norges Idrettsforbunds sider:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Fra og med det året du som medlem fyller 13 og til og med det året du fyller 75 er du forsikret via NGTFs kollektive ulykkesskadeforsikringen med idrettsvilkår (grunnforsikring). NGTF byttet 1.januar 2017 forsikringsselskap til Gjensidige.  Skader som har skjedd før 1.januar 2017 skal meldes til vårt tidligere forsikringsselskap Protector.

Tillitsvalgte, ledere, dommere og styremedlemmer er også dekket under møter, samt reise til og fra møter.

Alle som deltar i arrangement hvor det konkurreres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement må løse konkurranselisens (utvidet forsikring for konkurranseutøvere) for å kunne delta.

Forsikringen gjelder under organisert trening, konkurranser og stevner i regi av forbund, kretser og klubber/grupper i NGTF.

Utøvere med konkurranselisens er dekket av en utvidet forsikring som bl.a. gir anledning til å  få operasjon på privat klinikk for inntil kr. 40.000,- (egenandel kr. 1000,-).

Forsikringen gjelder skader oppstått både i og utenfor treningshall/bane, samt under reise til og fra denne.

Konkurranselisensen følger kalenderåret (01.01 – 31.12) og betales en gang pr. år. Husk at forsikringen gjelder gjennom hele året, ikke bare på konkurransedagen, det er derfor lurt å registrere tidlig på året.

I tillegg til å være en utvidet forsikring for konkurranseutøvere, dekker også konkurranselisensordningen kostnader til dommerhonorar. Videre er et evt. overskudd øremerket konkurranseaktivitet innen grenene våre.

Fra og med 1/1-2017 er prisene:

Kategori 1: Kr. 200;- for utøvere f.o.m. det året de fyller 9 t.o.m. det året de fyller 12 år
Kategori 2: Kr. 500;- for utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år

Yngre utøvere eller utøvere som deltar på oppvisninger og SALTO konsepter trenger ikke løse konkurranselisens, men kan gjerne gjøre det for å nyte godt av den utvidede forsikringsdekningen som utøverne kommer innunder.

Kontroll av gyldig Konkurranselisens

Det blir kontroll av konkurranselisens ved utvalgte konkurranser. Arrangør får da beskjed fra NGTF om å sende liste over påmeldte senest 1 uke før konkurransen. Listen sjekkes og det sendes en oversikt tilbake over de som mangler konkurranselisens.

Arrangør informerer på trener-/lagledermøtet om hvem som mangler konkurranselisens, og gir beskjed om at de det gjelder ikke kan delta i konkurransen før dette er funnet i orden.

Utøvere som har betalt samme dag eller 1-2 dager i forkant av konkurransen bes fremvise kvittering for å strykes fra kontrollørens liste.

Betaling

Registrering av konkurranselisens gjøres i MySoft. Når registreringen er gjort, sendes faktura til utøveren/foresattes mailadresse påfølgende natt. Sørg derfor for at utøverne er registrert med riktig mailadresse. Klubbene er ansvarlig for at utøvere de melder på i konkurranser har betalt konkurranselisens.

Bruk alltid KID nummer ved betaling. Det tar ca. 1 døgn før innbetalingen er registrert hos oss. Gironummeret for lisens er : 1503 33 50799.

 

Registreringen av lisenser går via medlemssystemet MySoft Idrett.
Se brukerveiledninger på MySoft siden.

Trenerlisens med yrkesskadeforsikring

Alle trenere som er i et arbeidsforhold i en eller flere klubber tilknyttet NGTF, dvs. mottar lønn eller godtgjørelse, skal ha trenerlisensen i orden. Trenere med trenerlisens er dekket av yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring med idrettsvilkår, grunnforsikring og en utvidet forsikring.

Yrkesskadeforsikringen er pålagt etter Norsk lov for alle som er i et arbeidsforhold. Forsikringen dekker skade som trenere blir påført ved utførelsen av trenerjobben og sykdom som fører til dødsfall, uførhet eller invaliditet. I tillegg dekkes påførte og fremtidige merutgifter. Les mer om yrkesskadeforsikringen her P915 Personalforsikring av 1.1.2016 .

Den utvidede forsikringen gir bl.a mulighet for refusjon for utgifter til operasjon på privat klinikk for inntil kr. 40.000. (Egenandel kr. 1000,-).

Trenerlisensen er gyldig for et normalt trenerår, dvs. fra og med 1.september til og med 31.august året etter, og må aktivt fornyes hvert år. Det er klubben/laget som registrerer trenerlisensene og det er lurt å gjøre dette i forkant av høstsesongen. Kommer det til trenere i løpet av året kan disse registreres når de er aktuelle som trenere. Trenerlisensen er personlig, men faktura sendes klubben, som også har ansvar for å betale denne.

Har klubben registrert en trener som viser seg å ikke skulle være trener likevel og faktura er sendt ut, må NGTF gis beskjed på mail: gymogturn@nif.idrett.no slik at kreditering kan gjøres.

Trenerlisensen koster kr. 400,- pr trener.

Trenere med betalt lisens får redusert pris på trenerkurs i regi av NGTF.

Trenere som er i et arbeidsforhold i flere klubber

Yrkesskadeforsikringen følger et arbeidsforhold, derfor må en trener som er i et arbeidsforhold i mer enn en klubb tilknyttet NGTF, ha yrkesskadeforsikring i alle de aktuelle klubbene. Trenerlisensensens øvrige forsikringer følger derimot treneren. Dette betyr at en trener som er engasjert hos flere kun trenger full Trenerlisens i en av klubbene/lagene. De aktuelle klubbene/lagene må bli enige om hvem som registrerer med full trenerlisens.

De andre som kun skal betale yrkesskadeforsikring, må sende mail til gymogturn@nif.idrett.no for å få faktura på dette.

Registrering av kun yrkesskadeforsikring er først mulig etter at full trenelisens er betalt for treneren.

Eks.: Kari er trener i «Høye Gym og Turn» og «Dale Gym og Turn». Begge klubbene er ansvarlig for at hun har yrkesskadeforsikring i de timene hun jobber for dem. Hun skal ha en trenerlisens, med en yrkesskadeforsikring i tillegg. «Hovedklubben» melder Kari inn som trener og vil få faktura på den totale trenerlisensen. Den andre klubben registrerer henne som trener hos seg for å kunne betale yrkesskadeforsikringen.

 

Registreringen av lisenser går fra og med august 2019 via SportsAdmin/KlubbAdmin.

Trenerlisensforsikring er for de som er minst 14 år gamle.  For sesongen 2019/2020 må man være født før 1/1 2006.

Brukerveiledning for opprettelse av trenerlisens

Ansvarsforsikring

NGTF har tegnet en kollektiv ansvarsforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret for skade på en person eller ting NGTF med medlemsforeninger pådrar seg i egenskap av idrettsforbund, herunder tilsluttede kretser, lag, klubber og foreninger.

P700 Alminnelig ansvarsforsikring

Kriminalitetsforsikring

NGTF har tegnet kollektiv kriminalitetsforsikring for alle lag/grupper/kretser som er medlem i NGTF.

Iht til NIFs reglement kreves det at alle bankkontoer skal disponeres av to personer i fellesskap og at alle klubber skal ha en underslagsforsikring.

P720 Kriminalitetsforsikring

Medlemskontingent til Norges Gymnastikk- og Turnforbund er f.o.m. 1/1 2017
kr. 150,- pr. medlem. Klubber/grupper får faktura pålydende kr. 150,- pr. innrapportert aktivitetstall fra Idrettsregistreringen.

I dette beløpet ligger en del av forsikringene; Grunnforsikring, Ansvarsforsikring og Underlagsforsikring.

Noen gymnastikk – og turnkretser har i tillegg en kretskontingent.

Hvordan melde fra om en skade
Nettbasert rapportering

For barn under 13 år gjelder Norges Idrettsforbunds kollektive forsikring for alle barn.

Skadeskjema fra Gjensidige

Konkurranseutøvere under 13 år har i tillegg en utvidet forsikring.

For alle over 13 år – også de med trenerforsikring og konkurranseforsikring med utvidet dekning:

Fra 1/1 2017 har NGTF inngått samarbeide med Gjensidige forsikring.

https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsskade/meld-skade-uihs

 

 

 

Forsikringen er en ulykkesskadeforsikring, ikke en reiseforsikring.

Forsikringen dekker ikke reise, tyveri, ødelagte briller etc.

Forsikringen for klubber/grupper dekker ikke apparater og annet inventar i forhold til brann, vann, tyveri etc. Slik forsikring kan tegnes i Gjensidige eller et annet forsikringsselskap.