Turn i skolen

Norges Gymnastikk- og Turnforbund ønsker å bidra til at barn utvikler god motorikk og får positive mestringsopplevelser i gymtimene.

Vi mener at gymnastikk og turn kan inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede, og ønsker derfor å gi lærere gode hjelpemidler til bruk i kroppsøving og fysisk aktivitet.

NGTF har laget instruktørheftene Idrettens grunnstige 1 og 2 for trenere og lærere. Innholdet i Idrettens grunnstige er svært allsidig, og heftet er et godt hjelpemiddel for å oppfylle kravene i læreplanen for kroppsøving.

Les mer om heftene her:
Idrettens grunnstige 1
Idrettens grunnstige 2

Grunnlaget legges i gym og turn!

I læreplanen for grunnskolen står det blant annet som mål for kroppsøving 7. trinn at elevene skal kunne: «utføre varierte aktivitetar som byggjer opp kroppen på ulike måtar» og «utføre basisferdigheiter i individuelle idrettsaktivitetar, med og utan bruk av apparat og småreiskapar».

NGTF har laget et forslag til detaljerte kompetansemål med konkrete øvelser/ferdigheter som bygger opp under målene i læreplanen. Summen av de foreslåtte øvelsene vil gi elevene god balanse, styrke og bevegelighet, dvs god motorikk.

Vi har også laget forslag til periodeplaner og tips til innhold i timene i sammenheng med forslaget til kompetansemål.

Opplevelse av mestring gir motivasjon. Vi har derfor laget elevhefter i pdf som enkelt kan skrives ut tosidig.
I tillegg kan man skrive ut tegninger av alle øvelsene i kompetansemålene på etiketter som kan klistres inn i heftene.

Alle øvelsene er hentet fra vårt aktivitetskonsept Idrettens grunnstige.

NGTFs aktivitetskonsepter Gymlek, og SALTO, har også gode aktiviteter som kan tilrettelegges for ulike alderstrinn i skole og barnehage.
Materiell til våre aktivitetskonsepter er å få kjøpt i Idrettsbutikken!

NGTF tar sikkerhet på alvor, og anbefaler at alle som skal bruke trampett i undervisningen har kompetanse fra sikringskurs i trampett. Vi har et skreddersydd kurskonsept for lærere som heter. Gjennomføres både trinn 1 og trinn 2 (6 x 45 min pr trinn) godkjennes kurset som sikringskurs 1 trampett.

Les mer om «Trampett i skolen – kurs for lærere».