Turn i skolen

Turn i skolen

Vi ønsker å bidra til at barn utvikler god motorikk og får positive mestringsopplevelser i gymtimene. Gymnastikk og turn kan inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede, og ønsker derfor å gi lærere gode hjelpemidler til bruk i kroppsøving og fysisk aktivitet.

Grunnlaget legges i gym og turn!

I Læreplan i kroppsøving (KRO1-04) står det at elevene, etter ulike trinn, blant annet skal kunne:

  • leke, og være med i aktiviteter i varierte miljø der sanser, motorikk og koordinasjon blir utfordret
  • bruke småredskaper og apparat fra tradisjonelle og alternative bevegelsesaktiviteter
  • bruke grunnleggende bevegelsesmønstre og teknikker i noen individuelle idretter, utvalgte lagidretter og alternative bevegelsesaktiviteter

Aktivitetskonseptet Idrettens grunnstige har et allsidig innhold. Instruktørheftene Idrettens grunnstige 1 og grunnstige 2 for trenere og lærere er gode verktøy for å oppfylle kravene i læreplanen for kroppsøving.

På lavere trinnene kan aktivitetskonseptet Gymlek være til god hjelp, mens SALTO-konseptet kan være et godt hjelpemiddel til bruk på eldre trinn.

VI har laget et forslag til detaljerte kompetansemål med konkrete øvelser/ferdigheter som bygger opp under målene i læreplanen. Summen av de foreslåtte øvelsene vil gi elevene god balanse, styrke og bevegelighet, dvs god motorikk.

Vi har også laget forslag til periodeplaner og tips til innhold i timene i sammenheng med forslaget til kompetansemål.

Kompetansemål TURN forslag 1.-4.trinn
Kompetansemål TURN forslag 5.-7.trinn
Kompetansemål TURN forslag 8.-10.trinn

Opplevelse av mestring gir motivasjon. Vi har derfor laget elevhefter i pdf som enkelt kan skrives ut tosidig. I tillegg kan man skrive ut tegninger av alle øvelsene i kompetansemålene på etiketter som kan klistres inn i heftene.

Elevhefte_turn i skolen_1-4_trinn
Elevhefte_turn i skolen_5-7_trinn
Elevhefte_turn i skolen_8-10_trinn

Etiketter til elevhefte 1. – 4. trinn
Etiketter til elevhefte 5. – 7. trinn
Etiketter til elevhefte 8. – 10. trinn

Opplevelse av mestring gir motivasjon!

Alle øvelsene er hentet fra vårt aktivitetskonsept Idrettens grunnstige.

Våre aktivitetskonsepter Gymlek og SALTO har også gode aktiviteter som kan tilrettelegges for ulike alderstrinn i skole og barnehage.
Materiell til våre aktivitetskonsepter finner du i Idrettsbutikken.

Vi tar sikkerhet på alvor, og anbefaler at alle som skal bruke trampett i undervisningen har kompetanse fra sikringskurs i trampett. Vi har et skreddersydd kurskonsept for lærere som heter. Gjennomføres både trinn 1 og trinn 2 (6 x 45 min pr trinn) godkjennes kurset som sikringskurs 1 trampett.

Les mer om «Trampett i skolen – kurs for lærere«.

Alle øvelsene er hentet fra vårt aktivitetskonsept Idrettens grunnstige.