Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2018/2019

Alle idrettslag kan søke om midler fra ExtraStiftelsen via Norges Idrettsforbund. Vi vil understreke at alle idrettslag og særkretser oppfordres til å ta kontakt med NGTF irina.solem@gymogturn.no før de henvender seg til NIF. Hensikten er at NGTF blir informert om tiltak som idrettslag har lyst til å sette i gang, og at forbundet kan gi råd til idrettslag og evt. opplyse om egne støtteordninger i stedet/ i tillegg.

Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

–          mennesker med funksjonsnedsettelse

–          mennesker med innvandrerbakgrunn

–          mennesker med lav betalingsevne

–          mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom

Idrettslag kan søke om støtte til f. eks utsyr til prosjektet, honorarer, kompetansehevende tiltak, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være 1, 2 eller 3 år.

 

Søknadsfrist for prosjekter med oppstart høst 2018: 15. februar 2018.

 

For å bli opprettet som søker:
Idrettslag må ta kontakt med NGTF  eller idrettskrets for å avklare:

  • om ønsket prosjekt er i tråd med særforbundets/ idrettskretsens strategiplan og prioriterte områder.
  • om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt faglig.
  • om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt økonomisk, eller vet om andre støtteordninger, slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke.

Send deretter en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no som kort opplyser om prosjektets bakgrunn, målsetting og målgruppe, samt om prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets, i god tid innen søknadsfristen. Du opprettes eventuelt som søker og får tilgang til et elektronisk søknadsskjema.

Les mer på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/

 

ExtraStiftelsen kunngjør hvem som får midler 15. juni 2018.

 

Spørsmål rettes til: line.hurrod@idrettsforbundet.no