NGTFs utøver- og trenerstipend

Det vil bli delt ut midler fra fondet i 2017.

Søknader om støtte fra fondet behandles av forbundsstyret i mars 2018.

Søknader med eventuelle vedlegg for 2017 skal sendes elektronisk å må være sendt til NGTF på e-post til torillaas.sundby@gymogturn.no senest 15.02.2018

Søknadsskjema INDIVIDUELT: Søknadsskjema utøver og trener stipend utøver og trenerfond.docx

Søknadsskjema GRUPPE/LAG: Søknadsskjema lag stipend utøver og trenerfond

Hvem kan søke?
Individuelle utøvere, trenere
Det er utøverne selv, eventuelt trenerne selv, som kan søke om støtte fra fondet. Søkere under 18 år må også ha signatur fra foreldre / foresatte.
Eventuelle utbetalinger vil gå til den enkelte søker, ikke til laget.

Grupper / lag
Der hvor det er grupper / lag som søker om støtte til reiser, må det følge med en oversikt over aktuelle deltagere i gruppen. Denne oversikten må inneholde utøvernes navn, idrettsnummer, signatur og bankkonto til den enkelte utøver.
Det må også fylles ut eget bilag som viser en oversikt over totaløkonomien i gruppens utgifter knyttet til det tiltaket det søkes om støtte til.

Prioriterte grupper
Statuttene åpner for at svært mange kan søke støtte fra fondet. I tildelingene vil forbundsstyret og fondsstyret derfor gjøre en prioritering i forhold til følgende momenter:

– Gymnaster som er innenfor NGTFs junior- eller seniorlandslagsgruppe. Der hvor det ikke er opprettet landslagsgrupper, vil det gjøres en vurdering i forhold til om gymnastene er i den gruppen som har eller vil få representasjonsoppdrag for Norge.

– Tropper som representer NGTF i utlandet (konkurranser / oppvisninger)

– Trenere som kan dokumentere resultater, eller som trener landslagsgymnaster. Trenere som trener tropper som skal representere NGTF i utlandet vil også kunne prioriteres.

 

Utdrag fra statuttene;

1. Statutter
§ 1 Norges Gymnastikk- og Turnforbunds utøver- og trenerfond er opprettet på Forbundstinget 2008 i Kristiansand.

§ 2 Grunnlag
Fondet er grunnlagt ved overføringer fra Norges Gymnastikk- og Turnforbunds fond og Kretsenes jubileumsfond

§ 6 Tilskudd, stipend
Ved enstemmig vedtak kan Fondsstyret etter innstilling fra Forbundsstyret gi inntil kr. 150.000,- i tilskudd / stipend til følgende:
– gymnaster og trenere innen våre konkurransegrener og oppvisningstropper til dekning av utgifter i forbindelse med trening, deltagelser og treningssamlinger nasjonalt og internasjonalt.

Det kan gis tilskudd til samme utøver/gruppe flere ganger.

§ 7 Fondets størrelse
Kapitalen skal ikke være under kr. 500.000,- pr 31.12. hvert år.

§ 8 Regnskapet
Forbundskontoret fører fondets regnskap som legges fram for Forbundstinget sammen med Forbundets øvrige regnskaper. Under revisjon av fondets regnskap fratrer representanten for Kontrollkomiteen som medlem av Fondsstyret.

§ 9 Endringer
Endringer av disse statuttene skal skje ved vedtak på et ordinært innkalt Forbundsting med alminnelig flertall.