Kontingenter og avgifter til NGTF 2017

På forbundstinget 30. april ble det vedtatt følgende endringer:

Gjeldene fra 1/1 2017:

Forbundskontingenten økes til kr. 150,- per år per medlem. Forbundsavgiften skal betales i henhold til antall medlemmer uansett alder. Aktivitetstallet som er registrert via idrettsregistreringen for den enkelte klubb/gruppe legges til grunn for kontingenten.

Vi vil også i 2017 fakturere 60% av totalt medlemstall, til klubber/grupper med over 100 medlemmer. Fakturaen sendes ut i januar 2017.Resterende fakturering foretas når samordnet registrering er fullført i 2017.

Trenerlisens/forsikring gjeldene fra 1/9 2016
Forsikringen er knyttet til en trenerlisens. Omfatter alle registrerte trenere som mottar lønn og/eller godtgjørelser fra organisasjonsledd i NGTF. Trenere med trenerlisens er dekket av yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring med idrettsvilkår (grunnforsikring) og en utvidet forsikring.

Pris pr. år (1/9-31/8);        kr. 400,-

Utvidet forsikring, konkurranseutøvere gjeldende fra 1/1 2017:
Dette er grunnforsikring og en utvidet forsikring. Lisensen bidrar også til dekning av dommerhonorarer ved internasjonale og definerte nasjonale konkurranser. Gjelder alle som skal delta i en konkurranse som arrangeres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement (gjelder fra 1/1 – 31/12)

Kategori 1;    9 – 12 år                   kr. 200,-
Kategori 2;    13 år og eldre         kr. 500,-

Registrering av konkurranseutøvere og trenere skal gjøres via medlemsregistrerings systemet MySoft. Ny sesong må legges inn av klubbene/gruppene, det oppdateres ikke automatisk fra år til år.

Dette sendes også pr. mail til alle klubber/grupper i dag 27/10 2016

Norges Gymnastikk- og Turnforbund