Forsikring / lisenser

Medlemmer i klubber/grupper tilsluttet NGTF er kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring. Konkurranseutøvere har utvidet forsikring, og registrerte trenere  har utvidet forsikring samt yrkesskadeforsikring.

Fra det året medlemmer fyller 13 år og til det året de fyller 75 år er forsikret via en kollektiv ulykkesskadeforsikring med idrettsvilkår (grunnforsikring) som NGTF har tegnet for alle medlemmer. Denne forsikringen er i Protector Forsikring ASA.

NGTF-forsikringsbrosjyre-2016

Medlemmer opp til den dagen de fyller 13 år er forsikret via Idrettsforsrikring for barn (gjelder hele norsk idrett) – forsikringsselskapet i Gjensidige (fra 2015). Les mer på Norges Idrettsforbunds sider:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Trenere med trenerlisens er dekket av yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring med idrettsvilkår, grunnforsikring og en utvidet forsikring.

Utøvere med konkurranselisens er dekket av en utvidet forsikring. Konkurranseutøvere  skal løse konkurranselisens som inneholder en utvidet ulykkesforsikring.

Ulykkesskadeforsikringen gjelder under organisert trening, konkurranser eller stevner i regi av NGTFs kretser eller klubber/grupper.
Forsikringen gjelder både i og utenfor treningshall/bane, samt under reise til og fra denne.
Tillitsvalgte, ledere, dommere og styremedlemmer er også dekket under møter, samt reise til og fra disse.

Egenandelen er kr. 500,- for barn og kr. 1000,- for medlemmer fra 13 år.

FORSIKRINGEN DEKKER IKKE REISE, TYVERI, ØDELAGTE BRILLER etc.

Lisensforsikring for trenere

Forsikringen er knyttet til en trenerlisens. Denne forsikringen omfatter alle registrerte trenere som mottar lønn og/eller godtgjørelser fra organisasjonsledd i NGTF. Forsikringen består av en grunnforsikring samt lovpålagt yrkesskadeforsikring.

Lovpålagt yrkesskadeforsikring dekkes i henhold til lov om yrkesskade. Forsikringen dekker skade som trenere blir påført ved utførelsen av trenerjobben. Forsikringen omfatter skade og sykdom som fører til dødsfall, uførhet eller invaliditet. I tillegg dekkes påførte og fremtidige merutgifter.

Yrkesskadeforsikring

Personer som har trenerengasjement i flere lag/turngrupper, skal ha yrkesskadeforsikring på hvert sted. Det skal ikke betales full lisens fra mer enn en klubb. Klubbene må bli enige seg i mellom om hvem som registrerer treneren med lisens, og den / de andre klubbene melder så fra til NGTF sentralt om at denne personen også er trener hos dem og skal betale yrkesskadeforsikringsdelen for vedkommende trener.

Eks.: Kari er trener i «Høye Gym og Turn» og «Dale Gym og Turn». Begge klubbene er ansvarlig for at hun har yrkesskadeforsikring i de timene hun jobber for dem. Hun skal ha en trenerlisens, med en yrkesskadeforsikring i tillegg.
«Hovedklubben» melder Kari inn som trener og vil få faktura på den totale trenerlisensen. Den andre klubben tar kontakt med NGTF sentralt for å få registrert henne som trener hos seg for å kunne betale yrkesskadeforsikringen.
Det er ingen øvre aldersgrense for tegning av yrkesskadeforsikring.

Ansvarsforsikring

NGTF har tegnet en kollektiv ansvarsforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret for skade på en person eller ting NGTF med medlemsforeninger pådrar seg i egenskap av idrettsforbund, herunder tilsluttede kretser, lag, klubber og foreninger.

Hvordan melde fra om en skade

For barn under 13 år gjelder Norges Idrettsforbunds kollektive forsikring for alle barn. Fra 2015 er denne forsikringen i Gjensidige forsikring:

Skadeskjema fra Gjensidige

For skader inntruffet før 01.01.2015:  if skadeskjema

Konkurranseutøvere under 13 år har i tillegg en utvidet forsikring via Protector.

For alle over 13 år

Skadeskjema fra Protector skal benyttes. Skjemaet skal fylles ut med bekreftelse fra leder i laget, og sendes til NGTF som videresender til forsikringsselskapet.

Skademeldingsskjema Ulykke -Protector NGTF

All lisens registreres via NGTFs medlemssystem MySoft.

Konkurranselisens

Alle som skal delta i en konkurranse som arrangeres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement må løse lisens. Dette inkluderer også deltagere i Saltokonkurranser.
Utøvere som deltar på oppvisninger trenger ikke løse lisens, men de kan gjerne gjøre det dersom de ønsker å nyte godt av den utvidede forsikringsdekningen som utøverne kommer innunder.
Konkurranselisensen følger kalenderåret (01.01 – 31.12) og betales en gang pr. år. Husk at forsikringen gjelder gjennom hele året, ikke bare på konkurransedagen!
Kategori 1: Kr. 100,- for utøvere 11-12 år,
Kategori 2: Kr. 400,- for utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år.
Det sendes ikke automatisk utsendelse av konkurranselisens til de som har lisens fra året før. Klubber må oppdatere listen før utsending slik at eventuelt nye konkurranseutøvere kan bli registrert. Samtidig er det viktig at riktige mailadresser er registert, fordi fakturaene går til mailadressen og ikke i konvolutt til bostedsadresse.

Klubben er ansvarlig for at utøverlisten til en hver tid er oppdatert, og kan gjøre endringer gjennom hele året.
Klubbene er ansvarlig for at utøvere som deltar i konkurransen, har betalt lisensen.
Lisensen er personlig, og sendes til utøverens/foresattes mailadresse. Sørg for at utøvere er registrert med RIKTIG mailadresse! I de klubber som bruker MySoft medlemsregister, kan gymnasten selv (eller foresatte) registrere konkurranselisens.
Når nye utøvere registreres blir det automatisk sendt faktura påfølgende natt.
Utøvere som er 10 år eller yngre må ikke løse lisens. Men dersom man ønsker å nyte godt av en utvidet forsikring kan man velge å løse lisensen også for de som er under 11 år.

Kontroll av lisens

Alle som skal delta i konkurranser skal ha med seg dokumentasjon til hver konkurranse på at de har gyldig konkurranselisens.
Trenerne kan ha med listen hvor all betaling er registrert – det er enklest for alle. Hvis ikke, må hver enkelt utøvere ha med gyldig kvittering fra banken.
Det vil bli gjennomført kontroll av konkurranselisens ved utvalgte konkurranser. Aktuelle arrangører får beskjed fra NGTFs administrasjon om å sende en oversikt over påmeldte utøvere senest 1 uke før konkurransen avholdes. Administrasjonen sjekker disse oversiktene i forhold til hvem som er registrert med gyldig konkurranselisens.

Administrasjonen sender en oversikt på hvem som ikke er registrert til den oppnevnte kontrolløren. Kontrolløren informerer på trener-/lagledermøtet om hvem som ikke er registrert med betalt konkurranselisens, og at dette medfører at de utøverne dette gjelder ikke kan delta i konkurransen før dette er funnet i orden.

Betaling

Bruk alltid KID nummer ved betaling. Det tar ca. 1 døgn før innbetalingen er registrert hos oss.
Gironummeret for lisens er NYTT PR. 1/9 2013: 1503 33 50799.

Trenerlisens

Trenerlisensen koster kr. 400,-  (Ny pris ble vedtatt på forbundstinget  i 2016) og gjelder for ett år fra 1. sept – 31. august. Alle klubber/grupper må ha trenere med lisens. Lisensen er personlig, men faktura sendes til klubben.
Før ny lisensperiode skal klubbene oppdatere listen over personene så langt det er mulig.
Trenere med betalt lisens får lavere pris på kurs enn andre.
De har også yrkesskadeforsikring i tillegg til en utvidet forsikring som gir mulighet for refusjon for utgifter for operasjon på privat klinikk for inntil kr. 40.000.

Forsikringsvilkår;

P925 Idrettsvilkår ulykkesforsikring 20160101

P700 Alminnelig ansvarsforsikring

P720 Kriminalitetsforsikring

P915 Personalforsikring av 1.1.2016 (Yrkesskade trenere)

Registreringen av lisenser går via medlemssystemet MySoft Idrett.

Se brukerveiledninger på MYSOFT siden

Medlemmer opp til den dagen de fyller 13 år er forsikret via Idrettsforsikring for barn (gjelder hele norsk idrett) – forsikringsselskapet i Gjensidige (fra 2015). Les mer på Norges Idrettsforbunds sider:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Fra det året medlemmet fyller 13 år og til det året de fyller 75 år er forsikret via en kollektiv ulykkesskadeforsikring med idrettsvilkår (grunnforsikring) som NGTF har tegnet for alle medlemmer. Denne forsikringen er i Protector Forsikring ASA.

Alle som skal delta i en konkurranse som arrangeres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement må løse lisens. Dette inkluderer også deltagere i Saltokonkurranser.
Utøvere som deltar på oppvisninger trenger ikke løse lisens, men de kan gjerne gjøre det dersom de ønsker å nyte godt av den utvidede forsikringsdekningen som utøverne kommer innunder.
Konkurranselisensen følger kalenderåret (01.01 – 31.12) og betales en gang pr. år. Husk at forsikringen gjelder gjennom hele året, ikke bare på konkurransedagen!

Kategori 1: Kr. 100,- for utøvere 11-12 år,
Kategori 2: Kr. 400,- for utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år.

Fra og med 1/1 2017 er prisene: Kategori 1: Kr. 200;- Kategori 2: Kr. 500;-.
Kategori 1 er for utøvere fra det året de fyller 9 år.

Klubbene er ansvarlig for at utøvere som deltar i konkurransen, har betalt lisensen.
Lisensen er personlig, og sendes til utøverens/foresattes mailadresse. Sørg for at utøvere er registrert med RIKTIG mailadresse! I de klubber som bruker MySoft medlemsregister, kan gymnasten selv (eller foresatte) registrere konkurranselisens.
Når nye utøvere registreres blir det automatisk sendt faktura påfølgende natt.

Kontroll av lisens

Alle som skal delta i konkurranser skal ha med seg dokumentasjon til hver konkurranse på at de har gyldig konkurranselisens.
Trenerne kan ha med listen hvor all betaling er registrert – det er enklest for alle. Hvis ikke, må hver enkelt utøvere ha med gyldig kvittering fra banken.
Det vil bli gjennomført kontroll av konkurranselisens ved utvalgte konkurranser. Aktuelle arrangører får beskjed fra NGTFs administrasjon om å sende en oversikt over påmeldte utøvere senest 1 uke før konkurransen avholdes. Administrasjonen sjekker disse oversiktene i forhold til hvem som er registrert med gyldig konkurranselisens.

Administrasjonen sender en oversikt på hvem som ikke er registrert til den oppnevnte kontrolløren. Kontrolløren informerer på trener-/lagledermøtet om hvem som ikke er registrert med betalt konkurranselisens, og at dette medfører at de utøverne dette gjelder ikke kan delta i konkurransen før dette er funnet i orden.

Betaling

Bruk alltid KID nummer ved betaling. Det tar ca. 1 døgn før innbetalingen er registrert hos oss.
Gironummeret for lisens er : 1503 33 50799.

Utøvere med konkurranselisens er dekket av en utvidet forsikring.

Ulykkesskadeforsikringen gjelder under organisert trening, konkurranser eller stevner i regi av NGTFs kretser eller klubber/grupper.
Forsikringen gjelder både i og utenfor treningshall/bane, samt under reise til og fra denne.

Egenandelen er  kr. 1000,-

FORSIKRINGEN DEKKER IKKE REISE, TYVERI, ØDELAGTE BRILLER etc.

Registreringen av lisenser går via medlemssystemet MySoft Idrett.

Se brukerveiledninger på MYSOFT siden

P925 Idrettsvilkår ulykkesforsikring 20160101

Utvidet forsikring konkurranseutøvere(Konkurranselisens)

Alle som skal delta i en konkurranse som arrangeres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement må løse lisens.
Utøvere som deltar på oppvisninger trenger ikke løse lisens, men de kan gjerne gjøre det dersom de ønsker å nyte godt av den utvidede forsikringsdekningen som utøverne kommer innunder.
Konkurranselisensen følger kalenderåret (01.01 – 31.12) og betales en gang pr. år. Husk at forsikringen gjelder gjennom hele året, ikke bare på konkurransedagen!
Kategori 1: Kr. 100,- for utøvere 11-12 år,
Kategori 2: Kr. 400,- for utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år.
Det sendes ikke automatisk konkurranselisens til de som har lisens fra året før. Alle som skal konkurrere må hvert år registreres for konkurranselisens.

Klubben er ansvarlig for at:

  • utøverlisten til en hver tid er oppdatert, og kan gjøre endringer gjennom hele året.
  • utøvere som deltar i konkurranser, har betalt lisensen.

Lisensen er personlig, og sendes til utøverens/foresattes mailadresse. Sørg for at utøvere er registrert med RIKTIG mailadresse! I de klubber som bruker MySoft medlemsregister, kan gymnasten selv (eller foresatte) registrere konkurranselisens.
Når nye utøvere registreres blir det automatisk sendt faktura påfølgende natt.
Utøvere som er 10 år eller yngre må ikke løse lisens. Men dersom man ønsker å nyte godt av en utvidet forsikring kan man velge å løse lisensen også for de som er under 11 år.

Kontroll av utvidet forsikring konkurranseutøvere (Konkurranselisens)

Alle som skal delta i konkurranser må ha registrert lisensen som betalt i Mysoft for å kunne delta.
Trenerne skal ha med en liste til konkurransen, hvor all betaling er registrert .

Det vil bli gjennomført kontroll av konkurranselisens ved utvalgte konkurranser. Aktuelle arrangører får beskjed fra NGTFs administrasjon om å sende en oversikt over påmeldte utøvere senest 1 uke før konkurransen avholdes. Administrasjonen sjekker disse oversiktene i forhold til hvem som er registrert med gyldig konkurranselisens.

Administrasjonen sender en oversikt på hvem som ikke er registrert til den oppnevnte kontrolløren. Kontrolløren informerer på trener-/lagledermøtet om hvem som ikke er registrert med betalt konkurranselisens, og at dette medfører at de utøverne dette gjelder ikke kan delta i konkurransen før dette er funnet i orden.

P915 Personalforsikring av 1.1.2016 (Yrkesskade trenere)

Trenere med trenerlisens er dekket av yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring med idrettsvilkår, grunnforsikring og en utvidet forsikring.

Lisensforsikring for trenere

Forsikringen er knyttet til en trenerlisens. Denne forsikringen omfatter alle registrerte trenere som mottar lønn og/eller godtgjørelser fra organisasjonsledd i NGTF. Forsikringen består av en grunnforsikring samt lovpålagt yrkesskadeforsikring.

Lovpålagt yrkesskadeforsikring dekkes i henhold til lov om yrkesskade. Forsikringen dekker skade som trenere blir påført ved utførelsen av trenerjobben. Forsikringen omfatter skade og sykdom som fører til dødsfall, uførhet eller invaliditet. I tillegg dekkes påførte og fremtidige merutgifter.

Yrkesskadeforsikring

Personer som har trenerengasjement i flere lag/turngrupper, skal ha yrkesskadeforsikring på hvert sted. Det skal ikke betales full lisens fra mer enn en klubb. Klubbene må bli enige seg i mellom om hvem som registrerer treneren med lisens, og den / de andre klubbene melder så fra til NGTF sentralt om at denne personen også er trener hos dem og skal betale yrkesskadeforsikringsdelen for vedkommende trener.

Eks.: Kari er trener i «Høye Gym og Turn» og «Dale Gym og Turn». Begge klubbene er ansvarlig for at hun har yrkesskadeforsikring i de timene hun jobber for dem. Hun skal ha en trenerlisens, med en yrkesskadeforsikring i tillegg.
«Hovedklubben» melder Kari inn som trener og vil få faktura på den totale trenerlisensen. Den andre klubben tar kontakt med NGTF sentralt for å få registrert henne som trener hos seg for å kunne betale yrkesskadeforsikringen.
Det er ingen øvre aldersgrense for tegning av yrkesskadeforsikring.

 

Trenerlisens

Trenerlisensen koster kr. 400,-  (Ny pris ble vedtatt på forbundstinget  i 2016) og gjelder for ett år fra 1. sept – 31. august. Alle klubber/grupper må ha trenere med lisens. Lisensen er personlig, men faktura sendes til klubben.
Før ny lisensperiode skal klubbene oppdatere listen over personene så langt det er mulig.
Trenere med betalt lisens får lavere pris på kurs enn andre.
De har også yrkesskadeforsikring i tillegg til en utvidet forsikring som gir mulighet for refusjon for utgifter for operasjon på privat klinikk for inntil kr. 40.000.

Registreringen av lisenser går via medlemssystemet MySoft Idrett.

Se brukerveiledninger på MYSOFT siden

Ansvarsforsikring

NGTF har tegnet en kollektiv ansvarsforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret for skade på en person eller ting NGTF med medlemsforeninger pådrar seg i egenskap av idrettsforbund, herunder tilsluttede kretser, lag, klubber og foreninger.

P700 Alminnelig ansvarsforsikring

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hvordan melde fra om en skade

For barn under 13 år gjelder Norges Idrettsforbunds kollektive forsikring for alle barn. Fra 2015 er denne forsikringen i Gjensidige forsikring:

Skadeskjema fra Gjensidige

For skader inntruffet før 01.01.2015:  if skadeskjema

Konkurranseutøvere under 13 år har i tillegg en utvidet forsikring via Protector.

For alle over 13 år

Skadeskjema fra Protector skal benyttes. Skjemaet skal fylles ut med bekreftelse fra leder i laget, og sendes til NGTF som videresender til forsikringsselskapet.

Skademeldingsskjema Ulykke -Protector NGTF

All lisens registreres via NGTFs medlemssystem Mysoft.

 

Betaling

Bruk alltid KID nummer ved betaling. Det tar ca. 1 døgn før innbetalingen er registrert hos oss.
Gironummeret for lisens er NYTT PR. 1/9 2013: 1503 33 50799.

Forsikringsvilkår;

 

P720 Kriminalitetsforsikring