Forsikring / lisenser

Medlemmer i klubber/grupper tilsluttet NGTF er kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring. Konkurranseutøvere har utvidet forsikring, og registrerte trenere  har utvidet forsikring samt yrkesskadeforsikring.

Medlemmer opp til den dagen de fyller 13 år er forsikret via Idrettsforsikring for barn (gjelder hele norsk idrett) – forsikringsselskapet i Gjensidige (fra 2015). Les mer på Norges Idrettsforbunds sider:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Fra det året medlemmet fyller 13 år og til det året de fyller 75 år er forsikret via en kollektiv ulykkesskadeforsikring med idrettsvilkår (grunnforsikring) som NGTF har tegnet for alle medlemmer. Denne forsikringen er i Protector Forsikring ASA.

Tillitsvalgte, ledere, dommere og styremedlemmer er også dekket under møter, samt reise til og fra møter.

Konkurranseutøvere er dekket av en utvidet forsikring. Utøvere som skal delta i en konkurranse må ha denne lisensen, som inneholder en utvidet ulykkesforsikring.

Utøvere med konkurranselisens er dekket av en utvidet forsikring som gir anledning til å  få operasjon på privat klinikk for inntil kr. 40.000,- (egenandel kr. 1000,-)

Ulykkesskadeforsikringen gjelder under organisert trening, konkurranser eller stevner i regi av NGTFs kretser eller klubber/grupper.
Forsikringen gjelder både i og utenfor treningshall/bane, samt under reise til og fra denne.  Egenandelen er  kr. 1000,-
FORSIKRINGEN DEKKER IKKE REISE, TYVERI, ØDELAGTE BRILLER etc.

Alle som skal delta i en konkurranse som arrangeres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement må løse lisens. Dette inkluderer også deltagere i Saltokonkurranser.
Konkurranselisensordningen dekker kostnadene til selve orsikringsordningen, samt dommerhonorarer ved nasjonale konkurranser og internasjonale konkurranser. Det er nytt fra 2016 at man også dekker dommerhonorar for internasjonale dommere i internasjonale konkurranser. Øvrige inntekter fra konkurranselisensen bidrar til å dekke kostnader innen de aktiviteter som en lisens gir adgang til å delta i nasjonalt og regionalt

Utøvere som deltar på oppvisninger trenger ikke løse lisens, men de kan gjerne gjøre det dersom de ønsker å nyte godt av den utvidede forsikringsdekningen som utøverne kommer innunder.
Konkurranseforsikringen følger kalenderåret (01.01 – 31.12) og betales en gang pr. år. Husk at forsikringen gjelder gjennom hele året, ikke bare på konkurransedagen!

Kategori 1: Kr. 100,- for utøvere 11-12 år,
Kategori 2: Kr. 400,- for utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år.

Fra og med 1/1 2017 er prisene:
Kategori 1: Kr. 200;- for utøvere f.o.m. det året de fyller 9 t.o.m. det året de fyller 12 år
Kategori 2: Kr. 500;- for utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år

Klubbene er ansvarlig for at utøvere som deltar i konkurransen, har betalt.
Lisensen er personlig, og sendes til utøverens/foresattes mailadresse. Sørg for at utøvere er registrert med RIKTIG mailadresse! I de klubber som bruker MySoft medlemsregister, kan gymnasten selv (eller foresatte) registrere konkurranselisens.
Når nye utøvere registreres blir det automatisk sendt faktura påfølgende natt.

Kontroll

Alle som skal delta i konkurranser skal ha med seg dokumentasjon til hver konkurranse på at de har gyldig konkurranselisens.
Trenerne kan ha med listen hvor all betaling er registrert – det er enklest for alle. Hvis ikke, må hver enkelt utøvere ha med gyldig kvittering fra banken.
Det vil bli gjennomført kontroll av konkurranselisens ved utvalgte konkurranser. Aktuelle arrangører får beskjed fra NGTFs administrasjon om å sende en oversikt over påmeldte utøvere senest 1 uke før konkurransen avholdes. Administrasjonen sjekker disse oversiktene i forhold til hvem som er registrert med gyldig konkurranselisens.

Administrasjonen sender en oversikt på hvem som ikke er registrert til den oppnevnte kontrolløren. Kontrolløren informerer på trener-/lagledermøtet om hvem som ikke er registrert med betalt konkurranselisens, og at dette medfører at de utøverne dette gjelder ikke kan delta i konkurransen før dette er funnet i orden.

Betaling

Bruk alltid KID nummer ved betaling. Det tar ca. 1 døgn før innbetalingen er registrert hos oss.
Gironummeret for lisens er : 1503 33 50799.

 

Registreringen av lisenser går via medlemssystemet MySoft Idrett.
Se brukerveiledninger på MySoft siden

P925 Idrettsvilkår ulykkesforsikring 20160101

Lisensforsikring for trenere

Forsikringen er knyttet til en trenerlisens. Denne forsikringen omfatter alle registrerte trenere som mottar lønn og/eller godtgjørelser fra organisasjonsledd i NGTF.
Trenere med trenerlisens er dekket av yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring med idrettsvilkår, grunnforsikring og en utvidet forsikring.

Trenerlisensen koster kr. 400,-  (Ny pris ble vedtatt på forbundstinget  i 2016) og gjelder for ett år fra 1. sept – 31. august. Alle klubber/grupper må ha trenere med lisens. Lisensen er personlig, men faktura sendes til klubben.
Før ny lisensperiode skal klubbene oppdatere listen over personene så langt det er mulig.
1/9 hvert år sendes faktura til klubbene basert på de trenerne som er registrert for den nye perioden i Mysoft.
OBS: Hvis noen av disse allikevel ikke skal være trenere, og faktura er sendt ut, må NGTF få beskjed så de kan kreditere fakturaen, fjerne den/de som ikke skal være der, og sende ny faktura.

Trenere med betalt lisens får lavere pris på kurs enn andre.
De har også yrkesskadeforsikring i tillegg til en utvidet forsikring som gir mulighet for refusjon for utgifter for operasjon på privat klinikk for inntil kr. 40.000. (Egenandel kr. 1000,-)

Lovpålagt yrkesskadeforsikring dekkes i henhold til lov om yrkesskade. Forsikringen dekker skade som trenere blir påført ved utførelsen av trenerjobben. Forsikringen omfatter skade og sykdom som fører til dødsfall, uførhet eller invaliditet. I tillegg dekkes påførte og fremtidige merutgifter.

Yrkesskadeforsikring

Personer som har trenerengasjement i flere lag/turngrupper, skal ha yrkesskadeforsikring på hvert sted. Det skal ikke betales full lisens fra mer enn en klubb. Klubbene må bli enige seg i mellom om hvem som registrerer treneren med lisens, og den / de andre klubbene registrerer samme person i Mysoft  som trener i sin klubb (med samme medlemsnummer slik at det ikke blir dobbelt) og registrerer yrkesskadeforsikringsdelen.

Eks.: Kari er trener i «Høye Gym og Turn» og «Dale Gym og Turn». Begge klubbene er ansvarlig for at hun har yrkesskadeforsikring i de timene hun jobber for dem. Hun skal ha en trenerlisens, med en yrkesskadeforsikring i tillegg.
«Hovedklubben» melder Kari inn som trener og vil få faktura på den totale trenerlisensen. Den andre klubben tar registrerer henne som trener hos seg for å kunne betale yrkesskadeforsikringen.
Det er ingen øvre aldersgrense for tegning av yrkesskadeforsikring.

Lovpålagt yrkesskadeforsikring dekkes i henhold til lov om yrkesskade

P915 Personalforsikring av 1.1.2016 (Yrkesskade trenere)

Trenere med trenerlisens er dekket av yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring med idrettsvilkår, grunnforsikring og en utvidet forsikring.

Lovpålagt yrkesskadeforsikring dekkes i henhold til lov om yrkesskade. Forsikringen dekker skade som trenere blir påført ved utførelsen av trenerjobben. Forsikringen omfatter skade og sykdom som fører til dødsfall, uførhet eller invaliditet. I tillegg dekkes påførte og fremtidige merutgifter.

Registreringen av lisenser går via medlemssystemet MySoft Idrett.

Se brukerveiledninger på MYSOFT siden

Ansvarsforsikring

NGTF har tegnet en kollektiv ansvarsforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret for skade på en person eller ting NGTF med medlemsforeninger pådrar seg i egenskap av idrettsforbund, herunder tilsluttede kretser, lag, klubber og foreninger.

P700 Alminnelig ansvarsforsikring

Kriminalitetsforsikring

NGTF har tegnet kollektiv kriminalitetsforsikring for alle lag/grupper/kretser som er medlem i NGTF.

Iht til NIFs reglement kreves det at alle bankkontoer skal disponeres av to personer i fellesskap og at alle klubber skal ha en underslagsforsikring.

 

Forsikringsvilkår;

P720 Kriminalitetsforsikring

 

Medlemskontingent til Norges Gymnastikk- og Turnforbund er f.o.m. 1/1 2017
kr. 150,- pr. medlem. Klubber/grupper får faktura pålydende kr. 150,- pr. innrapportert aktivitetstall fra Idrettsregistreringen.

I dette beløpet ligger en del av forsikringene; Grunnforsikring, Ansvarsforsikring og Underlagsforsikring.

Noen gymnastikk – og turnkretser har i tillegg en kretskontingent.

Hvordan melde fra om en skade

For barn under 13 år gjelder Norges Idrettsforbunds kollektive forsikring for alle barn. Fra 2015 er denne forsikringen i Gjensidige forsikring:

Skadeskjema fra Gjensidige

Konkurranseutøvere under 13 år har i tillegg en utvidet forsikring via Protector.

For alle over 13 år

Skadeskjema fra Protector skal benyttes. Skjemaet skal fylles ut med bekreftelse fra leder i laget, og sendes til NGTF som videresender til forsikringsselskapet.

Skademeldingsskjema Ulykke NGTF Protector

All lisens registreres via NGTFs medlemssystem Mysoft.

 

 

Forsikringen dekker ikke reise, tyveri, ødelagte briller etc.